ประวัติและความเป็นมาของ กศน.ตำบลตรวจ

ประวัติและความเป็นมา

                กศน.ตำบลตรวจ เป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพบกลุ่มสำหรับผู้ที่ขาดโอกาสและพลาดโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านตรวจ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์  ในการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ    เดิมชื่อศูนย์การเรียนชุมชนบ้านฉลีก  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  ปี พ.ศ.  2541  โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนอยู่ที่อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ  หมู่  5  บ้านฉลีก เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้ย้ายศูนย์การเรียนมาจัดจั้งอยู่ที่ศาลาประชาคมบ้านตรวจ  หมู่ที่  15   เนื่องจากสภาพอาคารไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการมาพบกลุ่ม จึงย้ายศูนย์การเรียนมาจัดตั้งอยู่ที่อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติของวัดโมฬีวงษาบ้านตรวจ  หมู่ที่  1  ตำบลตรวจ  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2552  เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพบกลุ่มระหว่างครูและนักศึกษา  และในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2552 ได้เจดตั้งเป็น กศน.ประจำตำบลตรวจ  โดยมี นายธีระทัศน์ เตี๋ยวเจริญโสภา สส.เขต 3 จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด           

 ซึ่ง กศน.ตำบลตรวจ มีครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ.  2541 – 2545            นางสาวจิตรติพา  ทองบุตร

ปี พ.ศ.  2546 – 2548            นายวิชาญ  เกื้อหนุน  

ปี พ.ศ.  2548 – 2551             นายกฤษณะ  บุทอง             

ปี พ.ศ.  2551 – ปัจจุบัน               นายพีระพัฒน์    โมลา

 วัตถุประสงค์

  1. เป็นศูนย์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  แหล่งค้นค้นคว้าความรู้ด้านวิชาการ

ภูมิปัญญา อาชีพ และให้บริการต่างๆ แก่ชุมชน เช่น ห้องสมุดประชาชนประจำตำบล แหล่ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                2.  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

                3.  กระจายอำนาจการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการให้บริการการศึกษา

                4.  สร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เป็น

                    ประโยชน์กับประชาชน

เป้าหมาย

ประชาชนตำบลตรวจ และบุคลอื่น ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งด้านร่ายกาย  จิตใจ อารมณ์   สังคม    และสติปัญญา  รวมถึงการมีอาชีพและการประกอบอาชีพอย่างสุจริต สามารถดำรงชีวิติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: